Умение за учене- търсене на работа

. "Умение за учене - търсене на работа" (30 часа)


1. Определение
     "Умението за учене" е способността да се постоянства в ученето, да се организира собственото учене, включително чрез ефективно управление на времето и информацията, както самостоятелно, така и в групи. Тази компетентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките в него. Успешното учене означава не само придобиване, обработване и усвояване на нови знания и умения, а и способност за търсене и използване на ръководства. То дава възможност на учащите да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение.

   2. Знания
     Когато ученето е насочено към конкретни цели, например е работата, учащият би трябвало да е запознат с изискваните компетентости, знания, умения и квалификации. При всички случаи, ученето как да се учи изисква индивидът да познава силните и слабите страни на предпочитани стратегии за учене, на своите умения и квалификации. Той трябва да бъде способен да търси наличните възможности за получаване на образование, обучение, ръководство и подкрепа.

   3. Умения
     "Умението за учене" изисква първо придобиването на основни умения като езикова и дигитална грамотност, които са необходими за по-нататъшното учене. То се свърз¬ва както със способността да се упорства в ученето и да се размишлява критично върху неговото предназначение и цели, така и с ефективно управление на моделите на учене и на изграждане на кариера. Учащите би трябвало да са способни самостоятелно да посвещават време за учене, но също да работят в екип, да извличат ползи от участието си в хетерогенна група и да споделят наученото. Необходимо е индивидите да са способни да оценяват собствената си работа, както и да търсят съвети и подкрепа, когато е необходимо.

    4. Отношения
     Положителната нагласа включва мотивацията и увереността да се постоянства и успява в ученето в хода на човешкия живот.
     Нагласата за решаване на проблеми подкрепя както самия учебен процес, така и способността на индивида да се справя с трудности и промени.
     Желанието да се прилага вече наученото и любопитството да се търсят възможности за учене, както и да се прилага наученото в разнообразни житейски ситуации са основните елементи на една положителна нагласа.