Социален асистент

 •        Професия:

         “Социален асистент”

         (Код 762040)

 •        Специалност:

         “Подпомагане на възрастни”

         (Код 7620402)

     Продължителност на курса 660 учебни часа.Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания по професията “Социален асистент”, специалността – Подпомагане на възрастни. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

                                                              Да знае:
 • - правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ
 • - основните правила за ЗБУТ
 • - общите правила за работа с компютър
 • - да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място
 • - осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - основните понятия и термини в социалната сфера
 • - социалното осигуряване, социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, условия на труд
 • - законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хора с увреждания; здравните грижи
 • - стандартите и критериите за социална работа
 • - необходимите технологии за работа е възрастни с физически и сензорни увреждания и на възрастни с ментални проблеми
 • - помощта, която биха могли да получат възрастните с увреждания, старите хора и лицата е ментални проблеми
 • - реда за посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - институциите и реда по който се осъществява социално застъпничество от името на клиентите, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си
 • - познава и ползва документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи
                                                                            Да може:
 • - да изпълнява задълженията си като участник в трудовия процес по предоставяне на социални услуги, съгласно КТ и ЗЗБУТ
 • - да работи с компютър, да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, да осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - прилага законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хората с увреждания; здравните грижи
 • - да изпълнява стандартите и критериите за социална работа
 • - да познава и прилага необходимите технологии за работа със стари хора; възрастни с физически и сензорни увреждания; възрастни с ментални проблеми
 • - да запознава клиентите в предварителен порядък с помощта, която биха могли да получат
 • - да осъществява посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - да осъществява социално застъпничество пред институции и организации, от името на клиентите си
 • - да ползва работната документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи – анкетни карти, формуляри, дневници и др.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 След завършване на курса по “Подпомагане на възрастни”, ще получите Свидетелство за професионална квалификация. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.
 
 
 
 
 •        Професия:

         “Социален асистент”

         (Код 762040)

 •        Специалност:

         “Подпомагане на деца”

         (Код 7620401)

      Продължителност на курса 660 учебни часа.

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания по професията “Социален асистент”, специалността – Подпомагане на деца. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

                                                              Да знае:
 • - правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ
 • - основните правила за ЗБУТ
 • - общите правила за работа с компютър
 • - да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място
 • - осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - основните понятия и термини в социалната сфера
 • - социалното осигуряване, социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, условия на труд
 • - законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хора с увреждания; здравните грижи
 • - стандартите и критериите за социална работа
 • - необходимите технологии за работа е възрастни с физически и сензорни увреждания и на възрастни с ментални проблеми
 •  помощта, която биха могли да получат възрастните с увреждания, старите хора и лицата е ментални проблеми
 • - реда за посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - институциите и реда по който се осъществява социално застъпничество от името на клиентите, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си
 • - познава и ползва документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи
                                                                 Да може:
 • - да изпълнява задълженията си като участник в трудовия процес по предоставяне на социални услуги, съгласно КТ и ЗЗБУТ
 • - да работи с компютър, да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, да осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - прилага законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хората с увреждания; здравните грижи
 • - да изпълнява стандартите и критериите за социална работа
 • - да познава и прилага необходимите технологии за работа със стари хора; възрастни с физически и сензорни увреждания; възрастни с ментални проблеми
 • - да запознава клиентите в предварителен порядък с помощта, която биха могли да получат
 • - да осъществява посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - да осъществява социално застъпничество пред институции и организации, от името на клиентите си
 • - да ползва работната документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи – анкетни карти, формуляри, дневници и др.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След завършване на курса по “Подпомагане на деца”, ще получите Свидетелство за професионална квалификация. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.
 

 
 •        Професия:

         “Социален асистент”

         (Код 762040)

 •        Специалност:

         “Подпомагане на възрастни - част от професия”

         (Код 7620402)

     Продължителност на курса 300 учебни часа.Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания по професията “Социален асистент”, специалността – Подпомагане на възрастни. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 

                                                              Да знае:
 • - правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ
 • - основните правила за ЗБУТ
 • - общите правила за работа с компютър
 • - да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място
 • - осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - основните понятия и термини в социалната сфера
 • - социалното осигуряване, социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, условия на труд
 • - законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хора с увреждания; здравните грижи
 • - стандартите и критериите за социална работа
 • - необходимите технологии за работа е възрастни с физически и сензорни увреждания и на възрастни с ментални проблеми
 • - помощта, която биха могли да получат възрастните с увреждания, старите хора и лицата е ментални проблеми
 • - реда за посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - институциите и реда по който се осъществява социално застъпничество от името на клиентите, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си
 • - познава и ползва документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи
                                                                            Да може:
 • - да изпълнява задълженията си като участник в трудовия процес по предоставяне на социални услуги, съгласно КТ и ЗЗБУТ
 • - да работи с компютър, да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, да осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - прилага законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хората с увреждания; здравните грижи
 • - да изпълнява стандартите и критериите за социална работа
 • - да познава и прилага необходимите технологии за работа със стари хора; възрастни с физически и сензорни увреждания; възрастни с ментални проблеми
 • - да запознава клиентите в предварителен порядък с помощта, която биха могли да получат
 • - да осъществява посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - да осъществява социално застъпничество пред институции и организации, от името на клиентите си
 • - да ползва работната документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи – анкетни карти, формуляри, дневници и др.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 След завършване на курса по “Подпомагане на възрастни - част от професия”, ще получите Удостоверение за професионално обучение. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.
 

 •        Професия:

         “Социален асистент”

         (Код 762040)

 •        Специалност:

         “Подпомагане на деца - част от професия”

         (Код 7620401)

      Продължителност на курса 300 учебни часа.

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания по професията “Социален асистент”, специалността – Подпомагане на деца. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

                                                              Да знае:
 • - правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ
 • - основните правила за ЗБУТ
 • - общите правила за работа с компютър
 • - да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място
 • - осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - основните понятия и термини в социалната сфера
 • - социалното осигуряване, социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, условия на труд
 • - законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хора с увреждания; здравните грижи
 • - стандартите и критериите за социална работа
 • - необходимите технологии за работа е възрастни с физически и сензорни увреждания и на възрастни с ментални проблеми
 •  помощта, която биха могли да получат възрастните с увреждания, старите хора и лицата е ментални проблеми
 • - реда за посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - институциите и реда по който се осъществява социално застъпничество от името на клиентите, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си
 • - познава и ползва документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи
                                                                 Да може:
 • - да изпълнява задълженията си като участник в трудовия процес по предоставяне на социални услуги, съгласно КТ и ЗЗБУТ
 • - да работи с компютър, да ползва програмни продукти и изпълнява задачи от социалната дейност
 • - да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, да осъществява кратка комуникация на чужд език
 • - прилага законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното подпомагане; хората с увреждания; здравните грижи
 • - да изпълнява стандартите и критериите за социална работа
 • - да познава и прилага необходимите технологии за работа със стари хора; възрастни с физически и сензорни увреждания; възрастни с ментални проблеми
 • - да запознава клиентите в предварителен порядък с помощта, която биха могли да получат
 • - да осъществява посредничество между ползвателя на социални услуги и външни лица и институции
 • - да осъществява социално застъпничество пред институции и организации, от името на клиентите си
 • - да ползва работната документацията, задължителна за институцията и програмата към която се числи – анкетни карти, формуляри, дневници и др.
 

След завършване на курса по “Подпомагане на деца - част от професия”, ще получите Удостоверение за професионално обучение. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.