Работа с програмни продукти наMS Office и интернет

VIII.  Дигитална компетентност - Работа с програмни продукти на MS Office и
интернет - (45 часа)

  1. Определение
     Дигиталната компетентност включва увереното и критично използване на технологиите на информационното общество за работа, забавление и общуване.
     В нея се включват основните умения в областта на ИКТ: да се използват компютри за намиране, оценяване, съхраняване, произвеждане, представяне и обмен на информация, и да се общува и участва в мрежи със сходни интереси чрез Интернет.

   2. Знания
     Дигиталната компетентност изисква правилно разбиране и познаване на природата, ролята и възможности¬те на технологиите на информационното общество в ежедневен контекст: в личния и обществен живот, както и на работа. Това включва: Основни компютърни програми за обработка на текстове, създаване на електронни таблици, бази данни, съхраняване и управляване на информация, и разбиране на възможностите и потенциалните рискове от Интернет и общуването чрез електронни средства (електронна поща, мрежови инструменти) за работа, почивка, споделяне на информация, както и за съвместна работа в мрежа, учене и изследвания.
     - Разбиране ролята на технологиите на информационното" общество за подпомагане творчеството и новаторството, и осъзнаване проблемите, свързани с валидността и надеждността на наличната информация, както и правните и етични принципи, свързани с интерактивната употреба на ИКТ.

   3. Умения
     Необходимите умения включват:
     - Способност да се търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност и да се разграничава истинското от виртуалното, като в същото време се разпознават връзките между двете.

     - Умения да се използват инструменти за създаване и представяне на информация.
     - Способност за използване на Интернет базирани услуги, за търсене и разбиране на сложна информация. Технологиите на информационното общество би трябвало да могат да се използват в подкрепа на критичното мислене, творчеството и новаторството.

     VIII.4. Отношения
     Използването на технологиите на информационното общество изисква критично отношение към наличната информация и отговорно ползване на интерактивните медии. В тази компетентност се включва и интересът към участие в общности и мрежи за културни, обществени и/или професионални цели.