Оператор на компютър

— 
http://cpoustra.bg/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-250x250.jpg            
 •        Професия:

         “Оператор на компютър”

         (Код 482030)

 •        Специалност:

         “Текстообработване”

         (Код 4820301)

  Продължителност на курса 300 уч. часа   

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на текстообработването. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 Да знае:

 • Здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютър;
 • Използване на компютърната техника, съобразно нейните технически и функционални характеристики;
 • Ползване на лични предпазни средства;
 • Възможностите за ползване на персонален компютър за нуждите на обработка на текстове и документи;
 • Възможностите, приложението и функциите на типичните програмни продукти за въвеждане и обработка на текст;
 • Основните правила при въвеждането и обработването на текст;
 • Изискванията за оформяне на материалите, съобразно кореспондентските и административните правила;
 • Възможностите за пращане на документи по електронен път;
 • Нормативни правила за съхраняване документите на магнитни, хартиени и оптически носители;
 • Санитарно-хигиенните условия за съхраняване на документите;
 • Административните правила за заявка, получаване и отчитане на канцеларски материали и пособия;
 • Норми за правилно и безопасно поддържане и обслужване на компютъра, съобразно неговия вид и техническа специфика;
 • Правила за целесъобразно ползване на средствата за комуникации;
 • Правила за съставяне на отчет за извършената дейност, съобразно нейната специфика;

 

 
 
 
 
Да може:
 • Организиране и поддържане на работното място при работа с компютър;
 • Правилно използване на компютърната техника в зависимост от нейната техническа спецификация и предназначение;
 • Ориентиране в наличната операционна система и програмно осигуряване на персоналния компютър;
 • Идентифициране, стартиране и ориентиране в приложните програмни продукти в различни операционни системи;
 • Въвеждане, редактиране и форматиране на текстове в стандартни офис-приложения за обработка на текст при спазване на технологичната последователност за извършваните операции;
 • Въвеждане на текст по десетопръстната система;
 • Обработка на текст на български език при спазване на правописните правила на езика;
 • Обособяване на въвежданата информация в съответстващи по вид файлове;
 • Разпечатване на документи на локален или мрежов принтер;
 • Изпращане и получаване на документи по web-базирана или локално базирана електронна поща;
 • Класифициране на документите;
 • Съхраняване на документи според установените правила;
 • Откриване на проблеми, произтичащи от нетипична или некоректна работа на компютъра, установяване на връзка със системния администратор за тяхното отстраняване;
 • Ефективна делова комуникация с останалите членове на екипа;
 • Съставяне на отчетни документи за извършената работа;

 

 

 

 

 

След завършване на курса по “Оператор на компютър”, ще получите Удостоверение за професионално обучение. То ще е издадено от Центъра за Професионално Обучение и ще е лицензирано от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.