Оператор в производството на облекло

Оператор в производстото на облекло:

След завършване на професионалното обучение по професия “Оператор в производстото на облекло”, обучаваният трябва:

   • да знае :
   • Основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
   • Основните икономически категории в пазарни условия;
   • Правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
   • Основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
   • Професионалната терминология;
   • Видовете текстилни и помощни материали и техните физико – химични и експлоатационни качества.
   • Видовете кроячна техника, приспособленията и инструментите, използвани при кроенето на облекло от текстил;
   • Видовете съоръжения за подлепване и за влаго-топлинна обработка; режимите за влаго-топлинна обработка и подлепване на текстилни материали;
   • Специфичните особености и експлоатационните възможности на машините и инструментите, използвани в производството на облекло от текстил.
   • Видовете ръчни и машинни бодове;
   • Видовете машинни  шевове;
   • Основните методи за конструиране; основните конструкции на видовете облекло от текстил;
   • Технологичната последователност на операциите за изработване на видовете облекло от текстил.
   •  Технологичните изисквания за изработване на облекло от текстил.
   •  Технологичните изисквания за изпълнение на всяка операция.
   • Техническите изисквания за качествено изпълнение на технологичните операции, допускани дефекти и отстраняването им.
   • Основни понятия за форма и силует в облеклото; за пропорциите на човешката фигура; за ролята на ритъма, тъканта и цвета в облеклото;
   • Здравословните и безопасни условия на труд в професионалното направление. Нормативите за санитарно-хигиенни условия на труд.

 

   • да може :
   • Да прилага  правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
   • Да прилага  основните правила за безопасна работа при изпълнение на възложените трудови дейности и поддържане и мазане на шевните машини;
   • Да организира  дейността на работното място и производствения участък;
   • Ефективно да  комуникира;
   • Да работи в екип;
   • Да  използва  компютърната техника в ежедневната работа;
   • Да осъществява  ефективни комуникации на чужд език;
   • Да разпознава  текстилните суровини;
   • Да разпознава  асортимента на платовете, помощните материали , шевните конци  и материалите за украса;
   • Да  изпълнява качествено  машинни шевове:   да разпознава и определя  дефектите  на шева;
   • Да извършва  елементарни регулировки за осигуряване на качествено изпълнение на машинни шевове.
   • Качествено да изпълнява  операциите подлепване и гладене.
   • Да разчита  скици  на модели.
   • Качествено да изпълнява  технологичните операции върху детайлите на облеклото и монтирането им в цялостно изделие.
   • Да открива  дефекти по материалите; да  открива  грешки от конструктивен и технологичен характер в рамките на своите компетенции;
   • Да изобразява човешка фигура с правилни пропорции и силует;
   • Да оформя облеклото в подходяща цветова гама и ритъм на елементите;
   • Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Поддържане на ред и хигиена на работното място.