Оперативен счетоводител

—

 

Какво е оперативно счетоводство?

Счетоводството е най-древната и в същото време актуална специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, което се проявява в изключително широкия обхват на съвременното счетоводнато знание. Няма сфера на обществени живот – стопанска, финансова, непроизводствена и др., където счетоводните знания да не намират приложение. В условията на пазарното стопанство счетоводството е основната стопанска и информационна система за отчитане, формулиране и вземане на управленски решения.

Програма

Обучението разглежда счетоводството, анализа и одита като взаимно свързани области на обществения живот. Тяхното развитие има практико-приложен характер, както за националното, така и за световното стопанство. В тази връзка подготовката на колежаните включва, както теоретично, така и практическо обучение – основано на интерактивни форми на преподаване като решаване на казуси, работа в групи, споделяне и осмисляне на практически опит.
Колежаните придобиват знания за основните концепции на икономическата теория; познават методологията, инструментариума и техниките на отчитане и анализ. Те придобиват умения за прилагане на теоретичните знания в стопанската практика.

Дипломиране

Завършилите специалността „Оперативно счетоводство“ може да работят в частния и обществения сектор в икономиката на България и Европа: във фирми, банки, застрахователни компании, пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни фондове, държавни и обществени институции.