Озеленител-цветарство-парково строителство и озеленяване

 • Професия:

  “Работник в озеленяването”

  (Код 622030)

 • Специалност:

  “Озеленяване и цветарство”

  (Код 6220301)

 

 

Обучението e от първа степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в озеленяване и цветарство. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае и може:
 • Да извършва агротехническа подготовка на площите за озеленяване
 • Да подготвя посадъчния и озеленителен материал
 • Да засажда и се грижи за засадената декоративно-дървесна и храстова растителност
 • Да затревява и поддържа тревните площи
 • Да избира и използва подходящи инструменти и инвентарни пособия
 • Да под държа и ремонтира съоръженията и конструкциите в парковата среда
 • Да спазва правилата и техниката за охрана на труда и противопожарната безопасност
Да притежава качествата:
 • Трудова дисциплина
 • Прецизност и отговорност
 • Способност за работа в екип