Общуване на чужди езици - Английски език

I.  Английски език (300 часа)

    

 

 

 

 

І.1. Определение
     Компетентностите за общуване на чужди езици като цяло са същите, необходими за общуване на роден език. Общуването на чужди езици е основано на способността да се разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в различни обществени и културни ситуации (образование и обучение, работа, у дома и свободно време) според желанията или нуждите на всеки човек. Общуването на чужди езици изисква също така компетентности като езиково посредничество (напр. превод) и разбиране на други¬те култури. Нивото на владеене на чуждите езици варира според четирите умения (слушане, говорене, четене и писане), обществения и културен контекст, обкръжението, нуждите и/или интересите на всеки човек.

     І.2. Знания
     Общуването на чужди езици изисква знания по лексика и функционална граматика, както и познаване на основ¬ните видове устно общуване и регистрите на езика. Важно е да се познават обществените условности, културните аспекти, развитието и разнообразието на езиците.

     І.3. Умения
     Основните умения за общуване на чужди езици се състоят от способността да се разбират устни послания, да се започват, продължават и завършват разговори и да се четат, разбират и съставят текстове, съответстващи на потребностите на индивида. Всеки един също така трябва да може правилно да използва помощни материали и техники, както и да учи чужди езици по неформален начин като част от ученето през целия живот.

     ІІ.4. Отношения
     Положителната нагласа включва отношение към културното многообразие, както и интерес и любопитство към чуждите езици и междукултурното общуване.