Общуване на роден език

I. Общуване на роден език (16 часа)

    I.1. Определение:
     Общуването на роден език е способността да се изразя¬ват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма (слушане, говорене, четене и писане), и да се общува по подходящ и творчески начин във всички ситуации в обществения и културен живот, в образованието и обучението, по време на работа, в къщи и през свободното време.

     I.2. Знания
     Владеенето на родния език е неразривно свързано с развитието на когнитивната способност на индивида да интерпретира света и да има отношения с другите. Общуването на роден език изисква от индивида да има речников запас, знания по функционална граматика и езиковите механизми. То включва познаване на основните видове устно взаимодействие, на набор от литературни и нелитературни текстове, на основните характеристики на различни стилове и регистри на езика, на многообразието от езикови форми и общуване според ситуациите.

     I.3.Умения
     Индивидите трябва да имат умения за писмено и устно общуване в разнообразни комуникативни ситуации и да контролират и приспособяват общуването си според контекста. Това умение също включва способности за различаване и използване на различни видове текстове, за търсене, събиране и обработване на информация, за използване на помощни средства, за формулиране и изразяване на устни или писмени аргументи по убедителен начин в съответствие с контекста.

     I.4. Отношения
     Положителната нагласа към общуването на роден език включва предразположеност към критичен и конструктивен диалог, отношение към естетическите качества, стремеж към тяхното откриване и интерес към общуване с другите. Това предполага осъзнаването на въздействието на езика върху другите и нуждата от положително и социално отговорно разбиране и използване на езика.