Обществена и гражданска компетентност

Обществени и граждански компетентности (30 часа)

  

   1. Определение:
     Те включват личните, междуличностните и междукултурните компетентности и обхващат всички форми на поведение, които дават възможност на индивидите да участват по ефективен и съзидателен начин в обществения и трудовия живот, и особено във все по-разнообразните общества.
     Гражданската компетентност обезпечава индивидите за пълноценно участие в гражданския живот на основа¬та на познанията за обществените и политически концепции и структури,

    2.а. Знания
     Обществената компетентност е свързана с личното и обществено благополучие. Тя включва знание за това как индивидите могат да постигнат оптимално физическо и умствено състояние, като ресурс за самите себе си, за семейството и най-близката обществена среда. За успешното междуличностно и обществено участие е от основно значение да се разбират кодексите на поведение, общоприети в различните общества и среди (напр. на работа). Също толкова важни са осъзнаването на основните концепции, отнасящи се до индивидите, групите, обществото и разбирането на мултикултурните и обществено-икономически измерения на европейските общества (как националната културна идентичност взаимодейства с европейската идентичност).

     2.б. Знания
     Гражданската компетентност е основана на познаването на концепциите за демокрация, справедливост, равенство, гражданство и граждански права, включително на тяхното изразяване в международните декларации и приложението им от различните институции на местно, регионално, национално, европейско и международно ниво. Тя включва познаване на основните събития и насоки в националната, европейската и световната история. В допълнение, би трябвало да се развие разбиране за целите, ценностите и политиките на обществените и политическите движения. Също така е важно знанието за процеса на европейската интеграция и структурите на ЕС, за техните основни цели и ценности.

    3.а. Умения
     Обществената компетентност
Основните умения на тази компетентност включват способността да се общува конструктивно в различни среди, да се показва толерантност, да се изразяват и разбират различни гледни точки и да се преговаря като се изгражда доверие и чувство за съпричастност. Индивидите би трябвало да са способни да се справят с проблемите и да ги изразяват по градивен начин, а също и да правят разграничение между личната и професионалната сфери.

     3.б. Умения
     Гражданска компетентност

     Уменията за гражданска компетентност са свързани със способността да се взаимодейства ефективно с другите в общественото пространство. Това включва критическо и съзидателно мислене и конструктивно участие в дейностите на общността или квартала, както и взимане на решения на всички нива, от местното до националното и европейско ниво, в частност чрез гласуване.

     4.а. Отношения
     Обществена компетентност

     Тази компетентност се основава върху нагласа за сътрудничество, себеотстояване и почтеност. Тя се изразява в интереса към обществено-икономическото развитие и междукултурното общуване. Индивидите би трябвало да оценяват разнообразието и да уважават другите, както и да бъдат готови да преодоляват предразсъдъци и да правят компромиси.

     4.б. Отношения
     Гражданска компетентност

     Пълното зачитане на човешките права (вкл. и на равенството като основа на демокрацията) и способността да се оценяват и разбират различията между ценностните системи на различните групи (религиозни, етнически...) са в основата на тази компетентност. Тя включва както чувство за принадлежност (към селище, страна, Европа и свят като цяло), така и желание да се участва в демократичното взимане на решения на всички нива. Чрез нея се демонстрира чувство за отговорност, разбиране и уважение към споделените ценности, необходими, за осигуряване на сплотеността на общността. Конструктивното участие в граждански дейности означава подкрепа за многообразието и устойчивото развитие на обществото, уважение на ценностите и личното пространство на другите.