Новини

 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“

30/09/2016

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

Да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите.

Операцията ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

 Важно: Не се изисква никакво допълнително заплащане за доставчика на обучение – депозити, доплащане за нива, учебници и т.н. Вашият ваучер покрива 100% от разходите за Вашето обучение, съгласно правилата, въведени от Европейския съюз по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Кандидатстване
Документите за кандидатстване за обучение с ваучер се подават във Вашето бюро по труда по местоживеене или месторабота.

Попълване на документите онлайн

След като подадете документите в бюрото по труда, ще получите Уведомление, което удостоверява, че сте одобрен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На срещата единодушно беше приет най-новия член на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – това е Сдружение „Етника“. Нейният Председател - Митко Кунев представи идеята си.

„Ние сме млад екип, който цели да подпомага с дейността си хора, независимо от етническата им принадлежност. Затова смятам, че нашето участие в Съвета ще бъде ползотворно и ще се научим да изработваме стратегии и проекти“ – каза още Митко Кунев.

 Цялата статия ТУК