Математическа компетентност

Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите (30часа)

     1.а. Определение:
     Математическата компетентност е способността да се развие и прилага математическо разсъждаване за решаването на различни проблеми в ежедневния живот. На основата на стабилното овладяване на смятането акцентът се поставя върху разсъждаването, дейността и знанията. Математическата компетентност включва в различни степени способността и желанието да се използват математически методи на мислене (логическо и пространствено мислене) и представяне (формули, модели, конструкции, графики, диаграми).

     1.б. Определение:
     Компетентността в областта на природните науки се отнася до способността и желанието да се използват знанията и методики, чрез които се обяснява природата, за да се поставят въпроси и дават отговори, основани на доказателствата. Компетентността в областта на технологиите се разглежда като прилагането на тези знания и методики в отговор на човешки желания или нужди. Компетентността в областта на науките и технологиите включва разбиране на промените, причинени от човешката дейност и чувство на отговорност като отделен гражданин.

     2.а. Знания
     Математическа компетентност

     Необходимите знания по математика включват стабилно познаване на числата, мерките и геометричните форми, основни действия и основни математически презентации, разбиране на математическите понятия и концепции, както и отношение към въпросите, на които математиката може да предложи отговори.

     2.б. Знания
     Природни науки и технологии

     За природните науки и технологиите водещо е познаването на основните принципи на природата и на технологичните продукти. Съществено е познаването на понятия, основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и разбирането за последствията върху околната среда. Тези компетентности трябва да дадат възможност на хората по-добре да разбират напредъка, ограниченията и рисковете от научните теории, приложения и технологии в обществото като цяло (по отношение на вземането на решения, ценностите, етиката, културата и т.н.).

    3.а. Умения
     Математическа компетентност

     Индивидът трябва да може да прилага основните математически принципи и процеси в ежедневието си - у дома и на работа, и да проследява и оценява различните етапи при аргументиране. Той трябва да може да разсъждава математически, да разбира математически доказателства и да общува на математически език, както и да използва съответните помощни средства.

    3.б. Умения
     Природни науки и технологии

     Уменията включват способността да се работи с технологични инструменти и машини, както и да се използват научни данни за постигане на дадена цел или за достигане до решение или заключение, опиращо се на фактите. Индивидите трябва да са способни да разпознават основните характеристики на научното търсене и да имат способността да съобщават заключенията си и разсъжденията, които са довели до тях.

    4.а. Отношения
     Математическа компетентност

     Положителната нагласа към математиката се основава на уважението към истината и желание да се търсят аргументи и да се оценява тяхната валидност.

    4.б. Отношения
     Природни науки и технологии

     Тази компетентност включва нагласа за критична оценка и любопитство, интерес към етични въпроси и уважение както към безопасността, така и към устойчивостта, що се отнася до научния и технологичния напредък и връзката му с всеки човек, семейство, общност и с глобалните въпроси.