Ключови компетентности

Доставчикът на обучение ще извършва обучение по следните ключови компетентности и разработени програми за обучение,
съгласно Указания за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:

 

Общуване на роден език

(16 часа)

Английски език

(300 часа)

 

Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

(30 часа)

 

Дигитални компетентности

Работа с програмни продукти на MS Office и интернет -

(45 часа)

Умение за учене - търсене на работа

(30 часа)

 

Обществени и граждански компетентности

(30 часа)

 

Инициативност и предприемачество

(30часа)