Инициативност и предприемачество

Инициативност и предприемачество -Предприемачество, мениджмънт и
бизнес планиране - (30 часа)

     1. Определение
     Чувството на инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща идеите в действия. Компетентността включва творчество, новаторство, поемане на рискове, както и способността да се планират и управляват проекти. Тя подпомага индивидите да полагат и постигат целите си като им предоставя възможности чрез по-специалните знания и умения за обществена или икономическа активност. Инициативността и предприемачеството би трябвало да се основават на етическите ценности, за да спомагат за доброто управление.

    2. Знания
     Необходимите знания включват способността да се откриват съществуващите възможности за лични, професионални и/или бизнес дейности, включително и за въпросите от по-общ контекст, съставляващи средата, в която хората живеят и работят. Индивидите също би трябвало да осъзнават етическата позиция, заложена в ръководството на предприятията и чрез която те могат да бъдат сила към по-добро (честна търговия, обществени начинания...).

    3. Умения
     Уменията са свързани с активното управление на проекти (включващо, напр. способността да се планира, организира, управлява, ръководи и делегира, анализира и следи за изпълнението на възложените задачи) и способността да се работи както поединично, така и в сътрудничество с групи. Основно значение има умението да се преценяват и откриват собствените силни и слаби страни, да се оценяват и поемат рискове, когато е оправдано.

    4. Отношения
     Инициативност и предприемачество – мотивация и решимост

     Предприемаческата нагласа се характеризира с инициативност, активност, независимост и новаторство в личния и обществения живот. Тя също включва мотивация и решимост да се изпълнят поставените цели, били те лични или общи, включително и служебни.

 

1. Инициативност и предприемачество (36 часа)

     

 

      1.1. Определение
     Чувството на инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща идеите в действия. Компетентността включва творчество, новаторство, поемане на рискове, както и способността да се планират и управляват проекти. Тя подпомага индивидите да полагат и постигат целите си като им предоставя възможности чрез по-специалните знания и умения за обществена или икономическа активност. Инициативността и предприемачеството би трябвало да се основават на етическите ценности, за да спомагат за доброто управление.

     1.2. Знания
     Необходимите знания включват способността да се откриват съществуващите възможности за лични, професионални и/или бизнес дейности, включително и за въпросите от по-общ контекст, съставляващи средата, в която хората живеят и работят. Индивидите също би трябвало да осъзнават етическата позиция, заложена в ръководството на предприятията и чрез която те могат да бъдат сила към по-добро (честна търговия, обществени начинания...).

     1.3. Умения
     Уменията са свързани с активното управление на проекти (включващо, напр. способността да се планира, организира, управлява, ръководи и делегира, анализира и следи за изпълнението на възложените задачи) и способността да се работи както поединично, така и в сътрудничество с групи. Основно значение има умението да се преценяват и откриват собствените силни и слаби страни, да се оценяват и поемат рискове, когато е оправдано.

     1.4. Отношения
     Инициативност и предприемачество – мотивация и решимост

     Предприемаческата нагласа се характеризира с инициативност, активност, независимост и новаторство в личния и обществения живот. Тя също включва мотивация и решимост да се изпълнят поставените цели, били те лични или общи, включително и служебни.