Готвач

 • Професия:

  “Готвач”

  (Код 811070)

 • Специалност:

  “Производство на кулинарни изделия и напитки”

  (Код 8110701)

 

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на производството на кулинарни изделия и напитки. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Основните правила за безопасна работа, не замърсява в процеса на работа околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място.
 • Пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата.
 • Външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес-поведението на фирмата, познава принципите на делово общуване.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • Общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти.
Да може:
 • Осъществява делови контакти, да се информира за развитието и новостите в туристическата индустрия от специализирани чуждестранни издания, като разбира лексиката, свързана с професията му.
 • Прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството.
 • Прилага технологията за производство на кухненска продукция .
 • Оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството.
 • Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните норми.
 • Следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки
 • Съхранява правилно продуктите.
 • Приготвя ястия при точно спазване на рецепти.
 • Участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция.
 • Участва в разработването на нови менюта.
 • Използва ефективно материално-техническата база.
 • Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се е чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена.
 Производство на кулинарни изделия и напитки